عزت نفس، تحولی بزرگ در مسیر زندگی

عزت نفس،راهی به سوی موفقیت و خوشبختی

عزت نفس مانند چوب جادویی است که می‌تواند در زندگی، روابط و شغل تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. فرد با عزت نفس بالا شهامت انجام فرصت‌های عالی برای تغییر زندگی را دارد. عدم این ویژگی درون افراد آسیبی به آن‌ها نمی‌رساند. اما اگر احساس ارزشمندی درون افراد کمرنگ دیده شود، بسیاری از فرصت‌های خوب را […]